Cruiserweight ( Regional Champion )

IBA Championship Belt

Yedil Kozhamberdiyev

Kazakhstan ??

Wins by ko 3 Vs Kazim Umudov ( Azerbaijan ?? )

October 12, 2019 in Grand Park, Almaty, Kazakhstan ??